Bruggen Nederlands – Frans

BRUGGENPONTS
  
"Hefbrug/Spoorbrug Willebroek, mogen wij een opening?""Pont levant/Pont de chemin Willebroek, pourriez-vous lever (heffen) le pont pour nous?"
U krijgt zo een opening maar wij wachten even op de afvaart achter u, dan krijgt u beide één opening"Vous allez avoir une levée, mais on attend encore les avalants derrière vous, en suite vous allez avoir ensemble une seule levée
Voor de derde afvaart: wij gaan eerst even dicht voor het verkeer, daarna krijgt u een opening."Le troisième avalant: d'abord, on va fermer pour laisser passer le trafic, puis on va ouvrir le pont pour vous.'
Post Groningen, mogen wij een opening van de Korreweg brug richting Lemmer?Poste de contrôle Groningue, on peut avoir une ouverture/une levée du pont Korreweg en direction de Lemmer?
Komt u maar door, wanneer u vlakbij de brug bent krijgt u een opening.Avancez s.v.p., quand vous serez   près du pont je vais ouvrir le pont.
U krijgt een opening met eerst eenmaal tegenvaart.Vous allez avoir une ouverture/une levée, mais le trafic venant en sens inverse va passer en premier.
Motorschip x voorde brug van Spannenburg richting Lemmer door de brede opening. is er nog tegenvaart?Le bateau x avant le pont de Spannenburg en direction de Lemmer par l'ouverture/ le passage large. est-ce q u'il y a [èskià) des bateaux venant de l'autre sens?
Tweemaal tegenvaart voorde brug van Spannenburg richting Groningen op twaalfhonderd meter, hoe ver bent u van de brug af?Deux bateaux venant en sens inverse près du pont de Spannenburg en direction de Groningue, à douze cent   mètres, quelle  est votre distance du pont?
Wij zijn duizend meter van de brug af, wij wachten hier tot u erdoor bent (smalle zijopening)Nous sommes à un kilomètre du pont, nous attendons votre passage ici (le passage étroit de côté).
Spoorbrug Zutphen, motorschip x afvarend, wij willen een opening, hoe laat draait u?Pont de chemin de fer Zutphen, bateau x avalant, on voudrait une ouverture/un passage, à guelle  heure vous tournez?
Hier spoorbrug Zutphen, wij draaien om vijf minuten voor het helefhalve uur. (8.55, 9.25, 9.55, 10.25 ......)Ici le pont de chemin de fer Zutphen, le pontvingt-cinq minutes et cinquante-cinq minutes après les heures. (vijfvoor heel is het volgende uur min vijf: 8.55 = neuf heures moins cinq; vijfvoor half is het hele uur + vijfentwintig: 9.25 =neuf heures vingt-cinq)
Spoorbrug Zutphen motorjacht x in de opvaart, krijgen wij ook een opening?Pont de chem in de fer Zutphen, ici le plaisancier x montant, on peut avoir également une ouverture/un passage?
Hier spoorbrug Zutphen, u krijgt dezelfde opening, ik krijg eerst eenmaal afvaart. (U moet wachten)Ici pont de chemin de fer Zutphen, vous aurez la même ouverture/le. même passage, mais d'abord il y a un avalant. (Vous devez attendre).
Wat is uw (mast)hoogte?Quelle est la hauteur (du mât)?
Onze (mast)hoogte is.7.10 m / 3.4 m.La hauteur (du mât) est. sept mètres dix../ trois mètres vingt
Drachtsterbrug mogen wij een opening richting Harlingen?Pont Drachtsterbrug, on peut avoir une ouverture/ un passage en direction de Harlingen? (lever le pont =de brug heffen)
Heeft u een opening nodig? De onderdoorvaarhoogte is vijf meter vijfenveertig.Vous avez besoin d'une ouverture/d'une levée? La hauteur libre est cinq mètres quarante-cinq.
Nee, wij hebben geen brugopening nodig./Ja, wij hebben een opening nodig.Non, pour nous, une ouverture/ une levée n'est pas nécessaire. /Oui, nous avons besoin d'une ouverture/d'une levée.
Okee, u krijgt een opening, komt u maar naar voren.D'accord, je vais ouvrir /lever pour vous, avancez s'il vous  plaît.
De Brug Sluiskil gaat draaien.Le pont Sluiskil va tourner (draaien)/se lever (omhoog)/ouvrir (openen)
De brug Sas van Gent gaat sluiten.Le pont Sas van Gent va fermer.
Hier havendienst Terneuzen, voor de scheepvaart ter hoogte van brug Sluiskil, de brug Sluiskil gaat draaien voor een afvarende zeevaart, de afvaart moet wachten of door de zijoverspanning, let op de beperkte hoogte van zes meter dertig.Ici, les Services du port de Terneuzen, pour   la nav igation à la hauteur du pont de Sluiskil, le pont de Sluiskil va tourner /s'ouvrir pour un cargo (maritime) avalant, les bateaux avalants doivent attendre ou prendre la passe de côté, faites attention à la hauteur limitée de six mètres trente.
"Havendienst Terneuzen, mogen/kunnen wij met de zeevaart mee met dezelfde opening?""Services du port de Terneuzen, pouvons-nous aller   ensemble avec le cargo   (maritime), pendant le même   passage?"
"Ja u kunt gelijk volgen achter de zeevaart."Oui, vous pouvez suivre tout de suite après le cargo.
"Dat eerste schip voorde brug Sas van Gent richting Gent, bent u afgestopt?Ce premier bateau -là devant le pont de Sas van Gent en direction de Gent, vous avez ralenti?'
" Ja dat klopt want de brug gaat draaien/open." 'Oui, en effet, car le pont va tourner /s'ouvrir.'
Wanneer u richting Gent vaart mag u altijd doorvaren door de rechter zijoverspanning, ook tijdens het draaien van de brug.Quand vous allez en direction de Gent, vous pouvez toujours continuer votre route par la passe du côté droit, même   au moment où le pont est en train   de tourner.'
Ok dan gaan wij weer vaart maken.'D'accord, alors on va accélérer.
Bedankt voor de informatie."Merci pour les informations.'
Het navigatiekanaal is hier kanaal elf. (kanaal Gent-Terneuzen)Le canal  VHF [vé-asj-èfl est onze ici. (Gent- Terneuzen)